Sigarilyo

Ikaw ang sigarilyo kang akun paghigugma nga nag-umpisa sa tiraw tiraw. May dapug, may kinaiya nga nagapapirung gid kanakun kun akun masimhutan. Sigarilyo nga ginasindutan kang akun mainit nga gugma. Sigarilyo nga akun ginasuyup, halin sa puno asta sa punta. Sugot ako nga ang akun lawas mapatay. Basta imo ipromisa nga ang akun tagipusuon buhiun…

Changed.

“Waiting.” Until the word itself grew tired of living up to my own definition. And so it did some changing. It is no longer Waiting.   ©2017. All rights reserved. Feature photo not mine.