Ang Pagpangita kang  Nadura

May nadura.

Kag abi ko wara ti may mabuhin.

Naglawid nga wara makita,

ginpabay-an ko run lang.

Asta nga ang nadura nga wara run man ginapangita,

sangka adlaw, nagtika; sa damgo, sa kanta.

Gusto dugangan ang wara ti buhin.

Gusto makita ang ginapangita.

Rugya run sa tubang ko ang nadura

garing indi na pagtudo kanakun

kun diin ang akun ginapangita.

©All rights reserved. Photo from countrysmallholding.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s